تبلیغات
داغون - داغون

داغون

به سلامتی عاشقی که وقتی ازش پرسیدن : چرا ناراحتی گفت : تا حالا پشت ماشین عروس عشقت بوق زدی ؟

داغون

فتر عشـــق كه بسته شـد 

دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم 

خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون 

به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 

اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم 

غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 

از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم 

چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم 

دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو 

آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه 

دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
 
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو 

ازاون كه عاشقـــت بود 

بشنواین التماسرو 

............... 

.........


[ 1392/11/21 ] [ 00:37 ] [ amir 7 ] [ نظرات() ]